ДП"Пристанищна инфраструктура"
РКТ-Черно море

 
251730 UTC MAR 19 
VARNA RADIO   
WEATHER AND SEA BULLETIN FROM METEO VARNA 
 
PART ONE: WARNING NIL. 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 25/03 AT 1500 UTC: 
A SLIGHT RIDGE OVER EAST BLACK SEA BREAKING. OVER BALKAN A LOW 
1007 HPA DEEPENING. 
 
PART THREE: FORECAST FOR 12 HRS FOR AREA JULIETTE: WIND SOUTH- 
SOUTHEAST 5-6 AFTER MIDNIGHT GRADUALLY DECREASING 3-4 SEA 2-3 
VISIBILITY 5-10 MLS CLEAR. 
 
---------- 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 25/03 AT 1230 UTC 
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 25/03 AT 1200 UTC 
SHABLA   WIND S   6 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1012 TEMP 11 
KALIAKRA WIND S   5 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1012 TEMP 10 
VARNA    WIND E   2 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1013 TEMP 12 
EMINE    WIND SW  4 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1013 TEMP 12 
BURGAS   WIND E   5 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1013 TEMP 12 
AHTOPOL  WIND ESE 4 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1014 TEMP 12 
 
METEO NIMH VARNA 
 
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 25/03 В 1230 СКВ 
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 25/03 В 1200 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР S   6 МОРЕ 1 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1012 ТЕМП 11 
КАЛИАКРА ВЯТЪР S   5 МОРЕ 3 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1012 ТЕМП 10 
ВАРНА    ВЯТЪР E   2 МОРЕ 3 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1013 ТЕМП 12 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР SW  4 МОРЕ 3 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1013 ТЕМП 12 
БУРГАС   ВЯТЪР E   5 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1013 ТЕМП 12 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР ESE 4 МОРЕ 2 ВИД 10 М ОБЛ 0 БАРО 1014 ТЕМП 12 
 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА 
 
=================================================== 
 
WEATHER AND SEA BULLETIN ON 25/03 AT 0630 UTC 
 
PART ONE: WARNING NIL 
 
PART TWO: SYNOPSIS OF WEATHER CONDITIONS ON 25/03 AT 0300 UTC: A SLIGHT RIDGE  
FROM EAST OVER EAST AND SOUTHWEST BLACK SEA AND SOUTH BALKAN PENINSULA BREAKING  
A SLIGHT TROUGH FROM NORTH OVER NORTH BALKAN PENINSULA AND NORTHWEST BLACK SEA  
EXPANDING TO SOUTH AND SLOWLY MOVING TO SOUTHEAST AT NIGHT FILLING UP  
 
PART THREE: FORECAST FOR 24 HRS: AREA 1: WIND SOUTHWEST 3-4 GUSTS 5 BACKING TO  
SOUTH-SOUTHWEST 5-6 SEA 2-3 AFTERNOON 3-4 AT NIGHT WIND GRADUALLY DECREASING TO  
3-4 GUSTS 5 AREA 2: WIND SOUTH-SOUTHWEST 3-4 FOR NORTH PART GUSTS 5 INCREASING  
TO 4-5 FOR NORTH PART GUSTS 6 AND BACKING TO SOUTH SEA FOR NORTH PART 2-3 LATE  
AFTERNOON 3-4 FOR SOUTH PART 1-2 AFTERNOON 2-3 AT NIGHT WIND SOUTH GRADUALLY  
DECREASING TO 3-4 SEA AFTER MIDNIGHT 2-3 AREA 3: WIND EAST QUARTER 2-4 SEA 1-2  
VISIBILITY 5-10 MLS FOR AREA 1 VARIABLE CLOUDS FOR THE REST PART MOSTLY SUNNY  
AND CLEAR TEMР MAX 8-13 MIN 3-8 SEA WATER 7-10 DGS C  
 
PART FOUR: STATION REPORTS ON 25/03 AT 0600 UTC 
SHABLA   WIND SSW 4 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1016 TEMP 9 
KALIAKRA WIND SSW 4 SEA 2 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1016 TEMP 8 
VARNA    WIND CALM  SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1016 TEMP 6 
EMINE    WIND W   5 SEA 3 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1016 TEMP 7 
BURGAS   WIND CALM  SEA 2 VIS  5 MLS CLOUDS 0 PRESS 1017 TEMP 4 
AHTOPOL  WIND WSW 2 SEA 1 VIS 10 MLS CLOUDS 0 PRESS 1018 TEMP 4 
 
METEO NIMH VARNA 
               
    
БЮЛЕТИН ЗА ВРЕМЕТО И МОРЕТО НА 25/03 B 0630 СКВ 
  
ЧАСТ ПЪРВА: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЯМА 
  
ЧАСТ ВТОРА: СИНОПТИЧНА ОБСТАНОВКА НА 25/03 В 0300 СКВ: СЛАБ ГРЕБЕН ОТ ИЗТОК НАД 
ИЗТОЧНО И ЮГОЗАПАДНО ЧЕРНО МОРЕ И ЮЖЕН БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ РУШИ СЕ СЛАБА  
ДОЛИНА ОТ СЕВЕР НАД СЕВЕРЕН БАЛКАНСКИ ПОЛУОСТРОВ И СЕВЕРОЗАПАДНО ЧЕРНО МОРЕ  
РАЗШИРЯВА СЕ НА ЮГ И БАВНО СЕ ДВИЖИ НА ЮГОИЗТОК ПРЕЗ НОЩТА СЕ ЗАПЪЛВА 
  
ЧАСТ ТРЕТА: ПРОГНОЗА ЗА 24 ЧАСА: РАЙОН 1: ВЯТЪР ЮГОЗАПАД 3-4 ПОРИВИ 5 ОБРЪЩА ОТ  
ЮГ-ЮГОЗАПАД 5-6 МОРЕ 2-3 СЛЕДОБЕД 3-4 ПРЕЗ НОЩТА ВЯТЪР ПОСТЕПЕННО ОТСЛАБВА ДО  
3-4 ПОРИВИ 5 РАЙОН 2: ВЯТЪР ЮГ-ЮГОЗАПАД 3-4 ЗА СЕВЕРНАТА ЧАСТ ПОРИВИ 5 УСИЛВАНЕ  
ДО 4-5 ЗА СЕВЕРНАТА ЧАСТ ПОРИВИ 6 И ОБРЪЩА ОТ ЮГ МОРЕ ЗА СЕВЕРНАТА ЧАСТ 2-3  
КЪСНО СЛЕДОБЕД 3-4 ЗА ЮЖНАТА ЧАСТ 1-2 СЛЕДОБЕД 2-3 ПРЕЗ НОЩТА ВЯТЪР ЮГ  
ПОСТЕПЕННО ОТСЛАБВА ДО 3-4 МОРЕ СЛЕД ПОЛУНОЩ 2-3 РАЙОН 3: ВЯТЪР ИЗТОЧНА ЧЕТВЪРТ  
2-4 МОРЕ 1-2 ВИДИМОСТ 5-10 МИЛИ ЗА РАЙОН 1 ПРОМЕНЛИВА ОБЛАЧНОСТ ЗА ОСТАНАЛАТА  
ЧАСТ ПРЕДИМНО СЛЪНЧЕВО И ЯСНО ТЕМП МАКС 8-13 МИН 3-8 НА МОРСКАТА ВОДА 7-10 ГР С  
 
ЧАСТ ЧЕТВЪРТА: ФАКТИЧЕСКИ ДАННИ НА 25/03 B 0600 СКВ 
ШАБЛА    ВЯТЪР SSW 4 МОРЕ 1 ВИД  10 М ОБЛ 0 БАРО 1016 ТЕМП 9 
КАЛИАКРА ВЯТЪР SSW 4 МОРЕ 2 ВИД  10 М ОБЛ 0 БАРО 1016 ТЕМП 8 
ВАРНА    ВЯТЪР ТИХО  МОРЕ 1 ВИД  10 М ОБЛ 0 БАРО 1016 ТЕМП 6 
ЕМИНЕ    ВЯТЪР W   5 МОРЕ 3 ВИД  10 М ОБЛ 0 БАРО 1016 ТЕМП 7 
БУРГАС   ВЯТЪР ТИХО  МОРЕ 2 ВИД   5 М ОБЛ 0 БАРО 1017 ТЕМП 4 
АХТОПОЛ  ВЯТЪР WSW 2 МОРЕ 1 ВИД  10 М ОБЛ 0 БАРО 1018 ТЕМП 4  
 
МЕТЕО НИМХ ВАРНА    
 
---------- 
 
NAVWARN 061/19 
REGION: 
42 25,5 N 027 44,4 E 
42 25,5 N 027 46,9 E 
42 20,0 N 027 59,2 E 
42 20,0 N 027 49,4 E 
FM 0730 TO 1230 UTC ON 26.03 AND   
FM 0730 TO 1115 UTC ON 27.03.2019 
PROHIBITED FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 057/19 
1. DRILLING SHIP "NOBLE GLOBETROTTER II" WILL BE 
ANCHORED AT A POINT WITH COORDINATES: 
43 08,0 N 028 04,6 E 
FROM 20.03. UNTIL 29.03.2019 
2. REGION WITH CENTER - INDICATED COORDINATES AND R = 500 M. 
IS FORBIDDEN FOR ENTRY AND NAVIGATION. 
 
NAVARRO 052/19 
COVE OF ATIYA 
GREEN,STARBOARD-HAND LATERAL LIGHT BUOY 
WITH COORDINATES:42 27,01 N, 027 34,51 E UNLIT 
 
NAVWARN 36/19  
UNLIGHT NAVIGATIONAL BEACON CHERNI NOS   
WITH COORDINATES 42 55,71 N 027 54,17 E 
IS MISSING FROM ITS POSITION. 
 
NAVWARN 007/19 
SOZOPOLSKI LIGHT NAVIGATIONAL SIGN N4978.3 
WITH COORDINATES: 42 25,26 N 027 41,10 E UNLIT. 
 
NAVWARN 006/19 
POMORIJSKA NAVIGATIONAL LIGHT N4991.2 
WITH COORDINATES: 42 33,07 N 027 38,34 Е UNLIT. 
 
NAVWARN 004/19 
IN BOURAGS BAY ARE ESTABLISHED 3 SPECIAL BUOYS IN POINTS: 
1.42 28,050 N 027 41,780 Е 
2.42 28,544 N 027 41,638 Е 
3.42 28,010 N 027 40,901 E 
CHARACTERISTIC – YELLOW FLASHING LIGHT 4 SECONDS. 
 
NAVWARN 003/19 
REGION WITH CENTRE: 
42 28,08 N 027 41,65 E AND R=1 MILE 
PROHIBITED FOR NAVIGATION,ANCHORAGE,TROLLING,DIVING 
AND ANY TYPE UNDERWATER ACTIVITIES. ALL VESSELS TO PASS 
NORTHERLY FROM THE REGION. 
 
NAVWARN 002/19 
AGROUND UNLIT BUOY WITH LENGTH 4 METRES IN POINT: 
43 34,67 N 028 36,94 Е JUTTING 1 М. ABOVE SEA SURFACE, 
IS DANGEROUS FOR NAVIGATIONAL. 
 
NAVWARN 001/19 
1. EAST CARDINAL LIGHT BUOY ‘STAVRO BANKA’ 
IN BOURGAS BAY, COORDINATES: 
42 31,03 N 027 38,67 Е MISSING FROM ITS PLACE. 
2. REGION WITH CENTRE: 
42 31,03 N 027 38,67 Е AND R=2 CABLES 
DANGEROUS FOR NAVIGATION. 
 
NAVWARN 461/18 
REGION: 
43 32,66 N 028 36,35 E 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
AND THE COAST LINE IS FORBIDDEN FOR 
NAVIGATION,FISHING AND ANCHORAGE TO 
31.12.2019. 
 
---------- 
 
НАВИМ 061/19 
РАЙОН: 
42 25,5 N 027 44,4 Е 
42 25,5 N 027 46,9 Е 
42 20,0 N 027 59,2 E 
42 20,0 N 027 49,4 Е 
ОТ 0730 ДО 1230 UTC НА 26.03 И  
ОТ 0730 ДО 1115 UTC НА 27.03.19   
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 057/19 
1. СОНДАЖЕН КОРАБ „NOBLE GLOBETROTTER II" ЩЕ БЪДЕ  
ЗАКОТВЕН В ТОЧКА С КООРДИНАТИ: 
43 08,0 N 028 04,6 Е 
ЗА ВРЕМЕТО ОТ 20.03. ДО 29.03.2019 Г. 
2. РАЙОН С ЦЕНТЪР - ПОСОЧЕНИТЕ КООРДИНАТИ И R=500 М. 
Е ЗАБРАНЕН ЗА НАВЛИЗАНЕ И ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 052/19 
ЗАЛИВ АТИЯ 
ДЕСЕН, ЗЕЛЕН ЛАТЕРАЛЕН БУЙ, СВЕТЕЩ С КООРДИНАТИ:  
42 27,01 N 027 34,51 E НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 036/19 
НЕСВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН ЗНАК ЧЕРНИ НОС С КОРДИНАТИ: 
42 55,71 N 027 54,17 E Е СНЕТ ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
 
НАВИМ 007/19 
СОЗОПОЛСКИ СВЕТЕЩ НАВИГАЦИОНЕН ЗНАК N4978.3 
С КООРДИНАТИ: 42 25,26 N 027 41,10 E НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 006/19 
ПОМОРИЙСКА НАВИГАЦИОННА СВЕТЛИНА N4991.2 
С КООРДИНАТИ: 42 33,07 N 027 38,34 Е НЕ СВЕТИ. 
 
НАВИМ 004/19 
БУРГАСКИ ЗАЛИВ. ПОСТАВЕНИ СА 3 СВЕТЕЩИ ЖЪЛТИ 
СПЕЦИАЛНИ БУЯ В Т.К.: 
1. 42 28,050 N 027 41,780 Е 
2. 42 28,544 N 027 41,638 Е 
3. 42 28,010 N 027 40,901 E 
ХАРАКТЕРИСТИКА – ЖЪЛТА ПРОБЛЯСКВАЩА СВЕТЛИНА 4 СЕК.  
 
НАВИМ 003/19 
РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 28,08 N 027 41,65 Е И R=1 МИЛЯ 
ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА,ТРАЛЕНЕ, 
ВОДОЛАЗНА И ВСЯКАЪВ ВИД ПОДВОДНИ ДЕЙНОСТИ. 
ВСИЧКИ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ ДА ПРЕМИНАВАТ СЕВЕРНО 
ОТ УКАЗАНИЯ РАЙОН. 
 
НАВИМ 002/19 
ЗАСЕДНАЛ НЕСВЕТЕЩ БУЙ С ДЪЛЖИНА 4 МЕТРА В ТОЧКА С  
КОРДИНАТИ: 43 34,67 N 028 36,94 Е  ПОКАЗВАЩ СЕ 1 М. 
НАД ВОДНАТА ПОВЪРХНОСТ, ПРЕДСТАВЛЯВЯ НАВИГАЦИОННА 
ОПАСТНОСТ.  
 
НАВИМ 001/19 
1. ИЗТОЧЕН КАРДИНАЛЕН БУЙ СВЕТЕЩ "СТАВРО БАНКА" 
В БУРГАСКИ ЗАЛИВ С КООРДИНАТИ: 
42 31,03 N 027 38,67 Е ЛИПСВА ОТ ЩАТНОТО СИ МЯСТО. 
2. РАЙОН С ЦЕНТЪР: 
42 31,03 N 027 38,67 Е И R=2 КАБЕЛТА 
ОПАСЕН ЗА ПЛАВАНЕ. 
 
НАВИМ 461/18 
РАЙОН:  
43 32,66 N 028 36,35 Е 
43 32,66 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,99 E 
43 32,11 N 028 36,23 E 
И БРЕГОВАТА ЧЕРТА Е ЗАБРАНЕН ЗА ПЛАВАНЕ,РИБОЛОВ 
И ЗАСТАВАНЕ НА КОТВА ДО 31.12.2019 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО. 
 
---------- 
 
250600 UTC  MAR  19 
CONSTANTA RADIO 
  
FORECAST FOR THE WESTERN BLACK SEA COAST 
(AREA:43,5N-45,5N; 29E-32E) 
  
PART 1: NIL 
PART 2: SYNOPTIC SITUATION AT 25.03/00 UTC 
LOW PRESSURE NIL IN THE AREA 
HIGH PRESSURE 1020MB 42N 29E DECREASING 
PART 3: FORECAST FOR THE NEXT12 HOURS 
(FROM 25.03/06 UTC TO 25.03/18 UTC) 
SW-ERN WIND,FORCE 3-5B,TEMPORARY 6B 
VISIBILITY 2-7NM 
SEA STATE 2-3 NEAR THE COAST AND MAINLY 4 OFFSHORE 
PART 4: OUTLOOK FOR 12 HOURS 
(FROM 25.03/18 UTC TO 26.03/06 UTC) 
MAINLY S-ERN WIND,INCREASING FORCE 4-6B 
VISIBILITY 2-7NM 
INCREASING SEA STATE MAINLY 3 NEAR THE COAST 
AND 4-5 OFFSHORE 
  
  
CONSTANTA METEO